Hälsoekonomiska Samfundet rf

 

Hälsoekonomiska samfundet r.f. grundades år 1992. Samfundet främjar och utvecklar forskningen i hälsoekonomi i Finland. Samfundet är medlem i Vetenskapliga samfundets delegation.

Samfundet arrangerar årligen den hälsoekonomiska dagen i början av februari. Dagen inleds med föredrag av inbjudna utländska och inhemska experter vilka ger sin syn på temat för dagen. Under eftermiddagen presenteras aktuella nationella hälsoekonomiska forskningsprojekt i parallellsessioner. En bok med sammandrag av föredragen publicerades till en början i Stakes’ serie ’Aiheita’ och från år 2009 i serien ’Avauksia’ som utges av Institutet för hälsa och välfärd. Den hälsoekonomiska dagen har under årens lopp fått finansiellt understöd av Yrjö Jahnssons stiftelse och Stiftelsen Svenska Handelshögskolan.

Två gånger per år, på våren och hösten, arrangeras seminarier för forskarstuderande i hälso- och socialekonomi. Studerande presenterar sina avhandlingsprojekt och får kommentarer av seniora forskare. Ansvaret för seminariernas praktiska arrangemang cirkulerar mellan Helsingfors universitet, Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet.

Samfundet arrangerar exkursioner till universitet, forskningsinstitut och företag. Medlemmarna får information om aktuella nationella och internationella hälsoekonomiska tillställningar via hemsidan och en e-postlista.

Samfundet deltar aktivt i det nordiska hälsoekonomiska samarbetet. Samfundet har fyra gånger stått värd för det nordiska hälsoekonomiska mötet (Nordic Health Economists’ Study Group - NHESG), åren 1992 och 2012 i Kuopio samt åren 1997 och 2002 i Helsingfors. År 2007 var samfundet medarrangör då det nordiska mötet hölls i Dorpat i Estland. År 2010 stod Samfundet värd för det europeiska hälsoekonomiska mötet, European Conference on Health Economics (ECHE), som ordnades i Helsingfors. Därutöver deltar medlemmarna varje år i konfensenser världen över. Samarbetet med brittiska hälsoekonomer är mångformigt eftersom flera medlemmar har studerat hälsoekonomi vid universitetet i York. Under årens lopp har internationellt erkända hälsoekonomer besökt Finland på Samfundets initiativ vilka via föreläsningar, diskussioner och samarbete främjat forskningen i Finland.

 

 

Mera information om Samfundet och information om aktuella händelser ges av Samfundets sekreterare, se kontaktuppgifterna nedan.

YHTEYSTIEDOT
Osoite | Adress | Address
Terveystaloustieteen Seura ry
Hälsoekonomiska Samfundet rf
Finnish Society for Health Economics
c/o Ismo Linnosmaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

PL30, 00271 Helsinki


Yhteyshenkilö | Kontaktperson | Contact person
Sihteeri | Sekretarare | Secretary
Tuuli Suomela, sihteeri[at]ttts.fi